میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
5 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 10,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی: 10,000 تومان