میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
100 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 40,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی: 40,000 تومان