میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
1000 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 200,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی: 200,000 تومان