میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
200 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 60,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی: 60,000 تومان