میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
50 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 25,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی: 25,000 تومان