میزان فضا مدت سرویس کد تخفیف
500 گیگابایت 1 ماه ندارد
مبلغ سفارش: 125,000 تومان
مقدار تخفیف: 0 تومان
مبلغ نهایی: 125,000 تومان